Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej „Spróbuj Karmy Super Beno Fresh Meat”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki rekrutacji oraz zakres uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej „Spróbuj karm Super Beno Fresh Meat“ zwanej dalej „Akcją Promocyjną”
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.sprobujzPupilem.pl,
zwanej dalej „Serwisem”
3. Fundatorem produktów w Akcji Promocyjnej „Spróbuj karm Super Beno Fresh Meat“ jest
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH J.Kuca, J.Motyka Sp.J z siedzibą w
Niedomicach, ul. Fabryczna 36, zwany dalej „Organizatorem”.
4. Akcja Promocyjna w zakresie organizacji, zarządzania stroną, moderacji zgłoszeń do Akcji
Promocyjnej oraz wyboru zgłoszeń – jest obsługiwana przez „Organizatora”.
5. Akcję Promocyjną w zakresie wydawania karm Uczestnikom obsługują sklepy Partnerskie,
które za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Organizatora zadeklarują chęć udziału,
wypełniając Formularz Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Spróbuj karm Super Beno Fresh
Meat” (załącznik 1)
6. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające
miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności
prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Partnera oraz członków ich najbliższych
rodzin, zwane dalej Uczestnikiem. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie pod
zakładką „regulamin „
Przedmiot konkursu
1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w Akcja Promocyjna trwa od dnia 21.10.2019 r. od godziny
00:00:00
do dnia 21.11.2019 r. do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania puli Karm Super
Beno Fresh Meat 400g. (10 000 sztuk);
2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który jest dostępny w Serwisie, a także zaakceptowanie Regulaminu Akcji
Promocyjnej.
4. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w Serwisie podaje informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres mail
– Numer telefonu
oraz z listy wybiera sklep, w którym może odebrać Karmę.
5. System generuje Uczestnikowi numer i przypisuje go do danego sklepu. Informacja ta będzie
wysyłana smsem, na wskazany przy rejestracji numer telefonu.
6. Uczestnik zostanie poinformowany o przybliżonym terminie odbioru karmy w ciągu siedmiu
dni od zakończenia okresu zgłoszeniowego.
7. Każdy Uczestnik otrzyma losowo wybraną, jedną z trzech puszek Karmy: Super Beno Fresh
Meat drób z sercami, Super Beno Fresh Meat głowizna z wołowiną lub Super Beno Fresh
Meat szynka.
8. Każdej osobie przysługuje prawo do jednego produktu do testowania, tj. karma Super Beno
Fresh Meat drób z sercami, Super Beno Fresh Meat głowizna z wołowiną lub Super Beno
Fresh Meat szynka (rodzaj karmy zostanie przypisany losowo)
9. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany numer zgłoszeniowy, który otrzyma smsem na
wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Numer zgłoszeniowy będzie jednocześnie
numerem odbioru, generowanym na podstawie unikalnych danych podanych w formularzu
zgłoszeniowym.
Zasady uczestnictwa w akcji
1. Aby wziąć udział w rekrutacji do Akcji Promocyjnej, Uczestnik musi wypełnić poprawnie
formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie, który dostępny jest na stronie
www.sprobujzPupilem.pl.
2. Wysłanie zgłoszenia następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapisz się” w
formularzu zgłoszeniowym.
3. Każdy Uczestnik może wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy tylko raz.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników przesłane za
pośrednictwem właściwego do tego celu formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Serwisie.

5. Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się
na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego.
7. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik
dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Akcji Promocyjnej, np. poprzez
użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub
dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie
wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
8. Wszelkie dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej zbierane są za pośrednictwem
platformy www.sprobujzPupilem.pl.
9. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej „Spróbuj karm Super Beno Fresh Meat” jest
równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, RODO).
10. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane
przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Spróbuj karm
Super Beno Fresh Meat” oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów oferowanych
przez Organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Uczestników określone zostały w zakładce „Polityka prywatności” dostępnej pod adresem
http://www.hausewa.com/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego
Regulaminu.
Produkty do Akcji Promocyjnej
1. Organizator przewiduje wydanie łącznie w całej akcji 10 000 sztuk karm Super Beno Fresh
Meat.
2. Liczba karm przeznaczonych do Akcji Promocyjnej może ulec zmianie.
3.
Szczegóły dotyczące przekazywanego produktu do testowania:
Karmy Super Beno Fresh Meat przeznaczone dla psów z wysoką zawartością świeżego mięsa.
Składniki mięsne stanowią 70% całości i pochodzą w całości ze świeżego mięsa. Do produkcji nie
stosuje się konserwantów, dodatków koloryzujących ani ziaren zbóż.

– Super Beno Fresh Meat drób z sercami
– Super Beno Fresh Meat szynka
– Super Beno Fresh Meat głowizna z wołowiną
Opakowania: Puszka 400g
4. Uczestnik nie ma możliwości zmiany produktu przekazywanego do wypróbowania, jak i
wyboru rodzaju.
5. Uczestnik nie ma możliwości przekazywania produktu do wypróbowana osobom trzecim lub
jego odsprzedawania.
Przyznanie produktów
W terminie do 26.11.2020r. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Akcji Promocyjnej
„Spróbuj karm Super Beno Fresh Meat zostaną o tym fakcie poinformowani (decyduje
kolejność zgłoszeń).
1. Wybrane osoby zostaną powiadomione wiadomością sms na numer telefonu podany w
formularzu zgłoszeniowym lub droga mailową.
2. Produkty dla Uczestników będą wydawane do dnia 31.12.2019r.
3. Uczestnik nie ma możliwości odstąpienia prawa do produktu osobom trzecim.
Przekazanie produktu
1. Produkty do Akcji Promocyjnej będą przekazywane do Partnera
a) na koszt Organizatora;
d) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia okresu rejestracji Uczestników na
stronie www.sprobujzPupilem.pl.
2. Organizator przekaże Partnerowi Akcji Promocyjnej dane nie stanowiące danych osobowych
w rozumieniu ustawy (tj. imię i numer zgłoszenia) niezbędne do weryfikacji Uczestnika.
3. Partner otrzymuje listę Uczestników wygenerowaną przez System na podany adres mail.
4. Na podstawie tej listy wydaje i potwierdza odbiór karm przez Uczestnika
5. Uczestnik otrzyma smsa z numerem nadanym przez system oraz swoi imieniem, który okaże
przy odbiorze karmy.
6. Uczestnik potwierdza odbiór karmy czytelnym podpisem na liście.
7. Partner przekazuje listę z potwierdzeniami odbioru Organizatorowi w terminie do 30 dni od
zakończenia wydawania karm, tj. najpóźniej 30 stycznia 2020r.

8. Uczestnik po wypróbowaniu karmy może wypełnić ankietę, która będzie zamieszczona na
stronie www.nowepupilowe.pl. Bezpośrednio po zgłoszeniu, zostanie poinformowany o
możliwości wypełnienia ankiety po wypróbowaniu produktu (lub sms, mail).
Postanowienia końcowe
1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji Promocyjnej,
użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail:
sprobuj@sprobujzPupilem.pl
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń
losowych. W takiej sytuacji akcja zostaje zamknięta bez wytypowania osób do wypróbowania
karm.
– niedoręczenie produktu do wypróbowania spowodowane niepodaniem lub podaniem przez
Uczestnika nieprawidłowych danych zgłoszeniowych
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik 1.
Formularz zgłoszeniowy dla Partnera
w Akcji Promocyjnej „Spróbuj Karmy Super Beno Fresh Meat”
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami:

Pełna nazwa, adres sklepu
oraz NIP Podmiotu
(pracodawcy)
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do zgłoszenia
sklepu
Numer telefonu
Adres e-mail

Otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję Regulamin Akcji Wielkie Testowanie karm Super Beno Fresh Meat

………………………………………………………………
Data
………………………………………………………………
Podpis

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych w serwisie testujzPupilem.pl na potrzeby Akcji Wielkie Testowanie karm Super Beno
Fresh Meat

………………………………………………………………
Data
………………………………………………………………
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania komunikatów marketingowych.

………………………………………………………………
Data
………………………………………………………………
Podpis